Informace pro rodiče nováčka

Skautský svět

– je plný netradičních zážitků a dobrodružství
– nabízí mnoho rozmanitých her a soutěží, tvořivých činností a sportovních aktivit, kde má každý příležitost rozvinout vlastní nadání a schopnosti a naučit se mnoho potřebného a důležitého pro budoucí uplatnění
-je cestou k všestrannému a harmonickému rozvoji osobnosti, na které je posilována úcta k přírodním, kulturním a duchovním hodnotám
-pěstuje vůli překonávat nedostatky, vychovává k samostatnosti a odpovědnosti
-umožňuje pestrý a činorodý život v kruhu přátel

image005

Co to je Junák a skauting ?

Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka.
Jako největší organizace mládeže v České republice nabízí zajímavou náplň volného času pro mládež od 6 let.
Skauting nabízí pro chlapce ucelený výchovný systém – od nejmladší kategorie vlčat (chlapci 6 – 11 let), přes junáky (11 – 15 let) až po starší skauty a vedoucí, kteří se podílejí na činnosti a vedení oddílu.
Oddíl je rozdělen do několika družin podle věku. Družina je skupina šesti až osmi chlapců, kteří se scházejí jednou týdně v klubovně na dvouhodinových schůzkách. Každý měsíc se vedle družinových schůzek koná také nějaká celooddílová akce (oddílová schůzka, jednodenní nebo vícedenní výprava). Skautský rok je završen letním táborem.

Kdo oddíl vede a pracuje s dětmi?

V čele oddílu stojí vůdce – dospělý skautský činovník, který má splněnou vůdcovskou zkoušku, má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen střediskem.
Na přípravě programu se podílí jeho zástupci a další pomocníci – starší skauti většinou ve věku 18 až 27 let, kteří mají složeny různé zkoušky zajišťující jejich kvalifikaci při práci s dětmi (rádcovský kurz, čekatelská zkouška, vůdcovská zkouška, zdravotnický kurz).